چند درصد از افراد جامعه دندان از دست رفته دارند؟

2023-01-22T11:15:52+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

چند درصد از افراد جامعه دندان از دست رفته دارند؟ آیا باید برای دندان از دست رفته جایگزین قرار داد؟ آیا داشتن دندان از دست رفته اشکالی ندارد؟