عضلات صورت و تأثیر آنها روی دندان ها

۱۴۰۰/۹/۱۴ ۷:۰۱:۵۸مقالات عمومي دندانپزشکی|

عضلات صورت می توانند روی ساختار دندان تأثیر بگذارند. مال اکلوژن ها عبارتند از تغییر در شکل طبیعی رشد جمجمه.